Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Plavecká škola Zlatá Rybka s.r.o.
Miesto podnikania: Slnečná 32, Trnava 917 01, Slovenská republika
IČO: 53 131 703

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Slnečná 32, Trnava 917 01, Slovenská republika
Email: plavanie@zlatarybka.com
Tel. číslo: +421 907 678 777

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na kontaktnú osobu Mgr. Alexandru Prajovú, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:

Obchodné meno: Plavecká škola Zlatá Rybka s.r.o.
Miesto podnikania: Slnečná 32, Trnava 917 01, Slovenská republika
IČO: 53 131 703

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Slnečná 32, Trnava 917 01, Slovenská republika
Email: plavanie@zlatarybka.com
Tel. číslo: +421 907 678 777

(ďalej len ako „kontaktná osoba“)

III. Prevádzkovateľ sa v nosnej časti venuje plávaniu batoliat a detí od 4 mesiacov do 6 rokov, kúpe a predaju tovaru za účelom jeho predaja, reklamným a marketingovým službám, prieskumu trhu a verejnej mienky.

a. Spracúva osobné údaje na reklamné a marketingové účely

b. Spracúva osobné údaje v zmysle uzatvorenia zmluvy a za účelom realizácie obsahu zmluvy.

c. Spracovanie osobných údajov z dôvodu evidencie (dochádzka zamestnancov, databáza klientov (obchodných partnerov) z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb (reklamácie, pripomienky), archivačných dôvodov a z analytických dôvodov, z dôvodu zachovania bezpečnosti, alarm a pod.

IV. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),

b. 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa ods. III písm. c).

c. V časovom rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracovania z uvedených dôvodov v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení

Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení sprostredkovateľa, ktorý poskytuje služby vedenia účtovníctva spracovávať EKONOM OFFICE,s.r.o.

Buková 23 , 919 10 Buková SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44171218
DIČ: 2022609710
IČ DPH: SK2022609710 Okresného súdu Trnava, Vl.č.:21940/T

V. Štruktúra spoločnosti a zodpovedné osoby za jednotlivé oddelenia:

Vedenie spoločnosti - Mgr. Alexandra Prajová (alexandra.prajova@gmail.com)

Obchodné oddelenie - Roland Praj (rolandpraj@gmail.com)

Klientsky servis a podpora - Sandra Prajova (sandra.prajova@gmail.com)

Sprostredkovatelia:

freevision s. r. o. so sídlom Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava, IČO: 46 792 511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83433/B

SaltPay so sídlom Katrínartúni 4 Reykjavík 105 ID 440686-1259

VI. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov

VII. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť platnú zmluvu.

VIII. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

IX. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

X. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

XI. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

XII. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XIII. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

XIV. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XV. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

XVI. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XVII. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XVIII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

XIX. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

XX. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Na našej stránke používame cookies. Vo vode zasa lásku a rešpekt k dieťatku. Používaním webu s tým súhlasíte. Viac info

Rozumiem