Návštevný poriadok

Milí naši zákazníci.

Všetky inštrukcie prispievajú k Vašej spokojnosti a ako prevencia ochrany zdravia Vás a Vašich detí. Prosím, prečítajte si ich a riaďte sa podľa nich. Ďakujeme.

1. Vstup do priestorov prevádzky je prísne zakázaný osobám s akútnym, alebo infekčným ochorením. Tak isto osobám, ktoré sú v karanténe pre výskyt infekcií a aj členom rodín, v ktorých sa vyskytlo nákazlivé ochorenie. Zákaz platí aj pre osoby javiace príznaky požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok. Personál je oprávnený zakázať takejto osobe vstup do prevádzky.

2. V prevádzke a v jej okolí je ZÁKAZ FAJČIŤ.

3. Zakonný zástupca, alebo ním poverená dospelá osoba, zodpovedá za dieťa počas celej doby strávenej v priestoroch prevádzky

4. Každé dieťa musí ísť do bazéna v sprievode jedného rodiča, prípadne rodičom poverenej dospelej osoby. V prípade, že dieťa vo vyššom veku absolvuje kurz plávania už bez prítomnosti rodiča v bazéne, vstupuje do bazéna až po inštruktorovi.

5. Dieťa nikdy nesmie zostať samé bez dozoru. Ak si potrebujete odbehnúť, poproste o postráženie dieťatka personál.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov spôsobené ich vlastnou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku a bezpečnostných pravidiel prevádzky.

7. Zákonný zástupca zodpovedá za škody spôsobené maloletou osobou na majetku a zariadeniach prevádzky alebo škody spôsobené ostatným návštevníkom.

8. Príchod na prevádzku je maximálne 15 minút pred začiatkom lekcie. V prezúvarni sa klienti musia vyzuť a po prevádzke sa následne pohybovať v gumených prezúvkach vhodných do mokrého prostredia. To platí aj pre chodiace deti.

9. Do bazéna vstupuje klient nenalíčený s odstráneným make upom. Dlhé, alebo polodlhé vlasy si vypne smerom hore, alebo použije plávaciu čiapku.

10. Pred vstupom do bazéna je klient povinný dôkladne osprchovať seba, bez plaviek a za použitia mydla, a potom rovnakým spôsobom osprchovať dieťa.

11. Dieťa musí mať v bazéne plavky, ktoré pevne obopínajú bruško a nožičky. Deti si do vody nesmú nosiť vlastné hračky.

12. V prípade znečistenia priestorov je rodič povinný upozorniť personál, ktorý znečistenie odstráni a miesto vydezinfikuje. V prípade znečistenia vody stolicou, krvou, alebo zvratkami je lekcia prerušená. Pokiaľ dôjde k výtoku sekrétu z nosa, použite pripravené vreckovky.

13. Dĺžka pobytu vo vode na lekcii sa prispôsobuje veku, pokročilosti, schopnostiam a potrebám detí. V priemere trvá 30 minút ( najmenej 20 a najviac 40 minút). O dĺžke lekcie rozhoduje inštruktor na základe vyššie spomenutých okolností.

14. Do sauny vstupuje klient dôkladne osušený a na lavicu si pod seba položí uterák. Dieťa musí mať plienku, alebo medzi nôžkami daný uterák. Dĺžka saunovania je cca 10 minút.

15. Je zakázané konzumovať nápoje a jedlo mimo aklimatizačnej miestnosti. Nádoby používané v priestoroch prevádzky musia byť nerozbitné.

16. Každý účastník kurzu je povinný dbať na hygienu, čistotu a poriadok, svojim správaním nerušiť priebeh lekcie, neohrozovať zdravie ostatných a rešpektovať pokyny inštruktora.

17. Cenu za kurz je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred nástupom do kurzu a to buď prevodom na účet (č.ú. :SK88 0200 0000 0043 1536 0359 vedený vo VÚB a.s.), alebo na recepcii Plaveckej školy Zlatá Rybka a to buď kartou, alebo v hotovosti. Doklad o zaplatení si, prosím, uschovajte. Pri prevode na účet prosíme uviesť ako variabilný symbol dátum narodenia dieťatka. Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťatka a deň a hodinu jeho zaradenia do kurzu. Napr. Janko Novák Streda 12.00.

18.
- Ak klient zruší kurz v termíne kratšom ako 5 dní pred nástupom do kurzu, firma si účtuje storno poplatok 10% z ceny kurzu.
- Ak klient zruší kurz v deň nástupu do kurzu, je storno poplatok 50% z ceny kurzu.
- Ak klient zruší kurz po začatí kurzu, firma si účtuje 100% sumu kurzu.
- V prípade zrušenia kurzu klientom zo závažných zdravotných dôvodov, kedy si dieťa nemôže vynechané lekcie nahradiť v priebehu 1 roka , prevádzkovateľ po predložení potvrdenia od lekára vráti klientovi adekvátnu čiastku -10% z tejto čiastky. Zostávajúca časť finančných prostriedkov bude klientovi vyplatená do 5 pracovných dní na účet, alebo v hotovosti k rukám klienta.
- Pri vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR a povinnosti zatvoriť prevádzku sa neuskutočné kurzy a kurzy uhradené na ďalšie 2 mesiace nahrádzajú podľa rozpisu prevádzkovateľa. Pri zásahu vyššej moci nie je možné kurzy stornovať a vrátiť poplatok.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu a rozvrhu kurzu z prevádzkových dôvodov a zo záväzkov, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, bez nároku na storno poplatok.

19. Účastník kurzu má nárok nahradiť si všetky vynechané lekcie s podmienkou, že boli odhlasené, ideálne, viac ako 24 hodín pred začatím lekcie. V prípade, že boli odhlásené menej ako 24 hodín pred začatím lekcie, má klient nárok na 2 náhrady za takto ospravedlnené lekcie v rámci jedného kurzu. Ak účastník kurzu lekciu neospravedlní, nárok na náhradnú lekciu nemá. Neodplávanú náhradnú lekciu už nie je možné nahradiť. Vynechané lekcie nie je možné zrátavať a zaraďovať účastníka pri ich čerpaní do kurzu. Vynechané lekcie sa neprenášajú do ďalších kurzov, dajú sa iba nahrádzať. Ospravedlnené lekcie je nutné nahradiť do 1 roka od vynechania, po uplynutí tejto doby prepadajú.

20. Účastník kurzu súhlasí so zhotovovaním, uchovávaním a použitím obrazových a obrazovo - zvukových záznamov dieťaťa za účelom:
- publikovanie na internetových stránkach a sociálnych sieťach Plaveckej školy Zlatá Rybka,
- publikovanie v marketingových materiáloch Plaveckej školy Zlatá Rybka,
- na použitie v publikáciách vydávaných Plaveckou školou Zlatá Rybka,
- na využitie v archíve Plaveckej školy Zlatá Rybka.

21. Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník kurzu súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov, uvedených v dokumentoch, písomnostiach a akýchkoľvek materiáloch poskytnutých spoločnosti

Plavecká škola Zlatá Rybka s.r.o.
so sídlom Slnečná 32, Trnava 917 01,
IČO: 53131703,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 47024/T
(ďalej v texte len „Spoločnosť“),

v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, e-mail, a telefónne číslo. Podpisom tohto súhlasu v zmysle § 12 Zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov vyššie uvedeného dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, pričom osobné údaje dieťaťa sa poskytujú v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia a pohlavie. Tento súhlas udeľujem pre marketing (vedenia databázy stálych a potenciálnych zákazníkov pre účely zasielania marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty / newsletter). Udelením súhlasu zároveň vyhlasujem, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne a som si vedomý/á svojich práv - práv dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu 6 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Podpisom zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu je možné vykonať písomnou alebo elektronickou formou, pričom je potrebné ho preukázateľne doručiť Spoločnosti. Tento súhlas zároveň slúži aj ako aktualizácia doposiaľ poskytnutých osobných údajov Spoločnosti.

Želáme vám, aj vašim deťom, aby ste si pobyt v Zlatej Rybke čo najviac užili.

Na našej stránke používame cookies. Vo vode zasa lásku a rešpekt k dieťatku. Používaním webu s tým súhlasíte. Viac info

Rozumiem